Permeable dekker tilfører viktige funksjoner til et prosjekt, og det er avgjørende at hensynet til både overvannshåndtering og bæreevne ivaretas. Ved å bruke tilstrekkelig tid på å etablere beskrivelser i en anskaffelsesprosess som gir tydelige mål og ønsket resultat, vil en sikre en god forståelse for oppdraget.

 • NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner kan benyttes som utgangspunkt for beskrivelser for grunnarbeid og toppdekker.
 • Prinsipper fra Statens Vegvesens to utgivelser Håndbok N200 Vegbygging samt Veiledning V262 Steindekker kan også benyttes.

Det er imidlertid noen begrensninger i både NS3420, N200 og V262 når det gjelder etablering av permeable dekker, spesielt når det gjelder oppbygging av grunn og overbygning. Statens Vegvesens normative retningslinjer omhandler heller ikke permeable dekker konkret.

En god planprosess for utviklingen av permeable dekker, evner derfor å kombinere prinsippene for å sikre bæreevne med behovet for å lede og lagre overvann på en trygg måte i overbyggingen. Med NS3420, N200 og V262 som rammeverk, kan en ivareta disse hensyn ved tilpassede beskrivelsestekster.

Det finnes en rekke tilbydere av programvare for beskrivelser, kalkulasjoner og anbud, som henter poster fra NS3420 og/ eller SVV N200. Disse forenkler prosessene for beskrivende ledd, byggherre og entreprenør.

Det kan henvises til denne veilederen ved bruk av beskrivelsestekstene i NS3420.

 

12.1 Anbudskonkurransen

Kravene som stilles til en anbudskonkurranse vil avhenge av hvorvidt det gjelder et offentlig eller ikke-offentlig innkjøp. For offentlige innkjøp gjelder et lovverk som vi ikke kommer konkret inn på i denne veilederen, men prinsippene i det følgende vil kunne benyttes i de fleste tilfeller.

For de fleste større anbudskonkurranser kan det være aktuelt å legge NS3450 Konkurransegrunnlag til grunn. Standarden hjelper oppdragsgiveren med å bygge et konkurransegrunnlag som strukturerer informasjon, spesifikasjoner, mengdeangivelser, materialkrav, kvalitetstoleranser og annet som er viktig for leveransen.

Standarden deler konkurransegrunnlaget i del I – Konkurransebeskrivelsen og del II – Konkurransegrunnlaget

I Del I, Konkurransebeskrivelsen, anbefales følgende inndeling:

 1. Innbydelsen
 2. Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler
 3. Grunnlag for tilbudet
 4. Krav til tilbudet
 5. Kvalifikasjonskrav
 6. Tildelingskriterier
  Samt eventuelle vedlegg.

En kan si at beskrivelsesdelen angir rammene for oppdraget, formalkrav som rettes mot tilbyder, samt hvilke kriterier tildelingen vil følge.

I Del II, Konkurransegrunnlaget, anbefales følgende inndeling:

 1. Generell del
 2. Kontraktsbestemmelser
 3. Tekniske krav
 4. Krav til byggeprosessen
 5. Frister og dagmulkter
 6. Vederlaget
 7. Oppdragsgivers ytelser
  Samt eventuelle vedlegg

En kan si at grunnlagsdelen gir tilbyder nødvendig underlag for å gjøre riktige vurderinger, først og fremst når det gjelder hvorvidt man ønsker å gi tilbud, dernest eventuelt å legge riktige vurderinger til grunn for prissetting.

For del C og D i Konkurransegrunnlagets kan det være nyttig å legge NS3420 til grunn og spesielt omtale:

 • Omfang og prisgrunnlag
 • Materialer
 • Utførelse
 • Toleranser
 • Prøving og kontroll
 • Mengderegler
  I NS3420 er viktige kapitler KD1 om utendørs belegg, KD1.4 om utendørs belegg av betongheller og KD1.5 om utendørs belegg av belegningsstein i betong. Disse kapitlene omhandler blant annet tykkelse på settelag, fugebredde, minste fall, planhet og settelag.

Kapittel KD1.74 er spesielt viktig. Det omhandler utendørs permeable belegg. Bemerk også kapittel KD1.82 om merkostnader ved låsing av utendørs belegg.

Oppbyggingen og leggingen bør gjennomgås spesielt for å sikre at det er godt innarbeidet i tilbudet. Denne veilederen kan være til god hjelp i dette arbeidet.

 

12.2 Avtaler

Standard Norge har utviklet et sett av rammeverk for kontrakter som inngås mellom profesjonelle aktører, fra totalentrepriser til utførelsesentrepriser. Det vil være naturlig å henvise til en av de følgende standardene når en inngår en avtale om utførelse av anleggsarbeider, avhengig av oppdragets art, ansvarsforhold og omfang.

 • NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 • NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 • NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
 • NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser