Det er viktig å ha en helhetlig tilnærming til prosjektering når permeable dekker inkluderes som en del av overvannssystemet. Trafikk av lette og tunge kjøretøy og fotgjengernes behov må veies opp mot dreneringsbehovet. I likhet med ethvert dreneringssystem, bør det tas høyde for flomveier.

6.1 Lover, regler og veiledere

Prosjekteringsarbeidet skal ivareta strukturelle, hydrauliske og vannkvalitetsmessige forhold. Det er noen føringer på området:

  • Håndboken N200 er utgitt av Statens Vegvesen og beskriver hvordan veier og plasser skal prosjekteres (Statens vegvesen, 2018). Anbefalingene i denne veilederen følger N200 så langt det er mulig, men det er noen justeringer som må gjøres for å kunne håndtere vann i oppbyggingen.
  • Standard Norge har utviklet flere standarder som blant annet beskriver praktisk utførelse.
  • Stortinget har vedtatt verneplan for vassdrag. Beskrivelse og forvaltningen av disse ivaretas av NVE.
  • Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann.
  • Fylkeskommunene er vannregionmyndighet og har ansvar for koordinering av arbeidet med en helhetlig og samordnet vannforvaltning. En vannregion er inndelt i vannområder som er hensiktsmessige enheter for arbeidet, hvor berørte kommuner og andre sektormyndigheter samarbeider for å gjennomføre sine oppgaver etter vannforskriften.

 

6.2 Designprosess

Et permeabelt dekke i betongstein må designes slik at det oppfyller tre hovedmål:

  1. Tåle trafikkbelastningen over planlagt levetid (strukturelt design)
  2. Håndtere overvann effektivt (hydraulisk design
  3. Ivareta vannkvalitet (vannkvalitet design)

Tykkelsen på oppbyggingen under selve dekket påvirker styrken til dekket og hvor mye vann som kan håndteres. Designprosessen krever at både den strukturelle tykkelse og den hydrauliske tykkelse beregnes. De to sammenlignes og den største tykkelsen velges som design tykkelse.

Hvis den strukturelle tykkelsen er større enn den hydrauliske tykkelse, så betyr det at det er ekstra hydraulisk lagringskapasitet som kan benyttes til å håndtere avrenning fra omliggende områder.

Hvis det ikke er ekstra hydraulisk kapasitet og det er et behov for også å håndtere overvann fra omliggende områder, så betyr det at designtykkelsen må økes. Det kan bety at tykkelsen på forsterkningslaget må økes.

Deretter kan tilleggsaspekter som flow gjennom forsterkningslaget, avstand mellom utløp og utslippskontroll designes.

Til slutt gjennomgås aspekter relater til vannkvalitet og nødvendige justeringer foretas.

Designprosessen er vist i nedenstående figur og kan lastes ned som bilde eller som pdf-fil.

 

Figur 6.1 – Designprosess