I dette kapitelet er referanser fra teksten detaljert.

Borgwardt (2015). In-situ infiltration performance of permeable concrete block pavement – new results. Publikasjon fra ICCPP konferanse 2015.

Cedergren (1974). Cedergren, Harry R. Drainage of highway and airfield pavements. Wiley. ISBN13: 9780471141815

CIRIA (2002). Source control using constructed pervious surfaces. Hydraulic, structural and water quality performance issues. CIRIA report C582.

CIRIA (2014b). Good practice on the testing and verification of protection systems for building against hazardous ground gasses. CIRIA report C735.

CIRIA (2015). The SuDS Manual. CIRIA report C753.

Direktoratet for byggkvalitet (2013). Tilsyn med universell utforming. (Veileder HO-1/2013)

Direktoratet for byggkvalitet (2017). Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning).

European Parliament (2000). Framework for Community action in the field og water policy. (Directive 2000/60/EC)

Klima og miljødepartementet (2015). Overvann i byer og tettsteder. (NOU 2015:16).

Norsk Vann (2008). Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. (Norsk Vann rapport 162/2012)

NVE (2012). Rettleiar for handtering av overvatn i arealplaner. (NVE veileder nr 4/2022).

Fremtidens byer (2014). Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Bærum kommune, Dronninga landskap, COWI, CF. Møller. Blågrøn faktor. Veileder byggesak.

Standard Norge (2020). Blågrønn faktor. Beregningsmetode og vektingsfaktorer. (NS 3845)

Standard Norge (2022). Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – del F: Grunnarbeider og del G: Grunnarbeider del 2. (NS 3420-F og NS 3420-G)

Statens vegvesen (2018). Vegbygging. (Statens vegvesens håndbokserie nr N200)